Privacy Verklaring GRAS training & coaching

Privacy Verklaring GRAS training & coaching Inleiding

Download onze privacy disclaimer als pdf.

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door het GRAS training & coaching, gevestigd aan Dollardstraat 98 te Amersfoort. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Contactgegevens:

www.grastraining.nl

Dollardstraat 98

3812EN Amersfoort

06-83679031

Dirk Keuning is de Functionaris Gegevensbescherming van GRAS training & coaching. Hij is te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

Het leveren van diensten.

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Marketing en verkoopactiviteiten.

Wij informeren klanten graag over nieuws, aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking:

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
 • Deelnemersgegevens aan trainingen in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar.
 • Voor sollicitatieprocedures: 4 weken
 • Leeractiviteiten in het kader van de trainingen in ons systeem: 1 jaar.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GRAS training & coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grastraining.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens

In sommige gevallen wil je mogelijk een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al je gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op 0683679031 of via info@grastraining.nl

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GRAS training & coaching) tussen zit.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Versiebeheer van deze Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

 

99 werkstress oplossingen

Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien.
Dat geldt voor de werkgever en de werknemer.

Op www.duurzameinzetbaarheid.nl  staat een PDF met 99 oplossingen tegen werkstress. In deze PDF 99 werkstressoplossingen tips voor werkgevers en werknemers. Zo pakt iedereen eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer je een paar van deze tips toepast kan er al heel veel gebeuren.

GRAS denkt graag mee over hoe je STRESS bespreekbaar maakt en biedt groepsgerichte en individuele interventies om een boost te geven aan het verminderen van STRESS.

succes

 

Agressie van ouders op de basisschool

Je krijgt er hoe dan ook een keer mee te maken: ouders die vinden dat jij slecht met hun kind omgaat, of die geen slecht nieuws over hun kind kunnen verkroppen. Hoe ga je daarmee om? Wees duidelijk en práát met ze.

Communiceer en wees benaderbaar
Praat met ouders. Een goede schoolgids en een regelmatige nieuwsbrief zijn belangrijk, maar nog beter is het om zelf duidelijk te communiceren met ouders. Over regels in de klas, maar ook over prestaties van een kind. Als je steeds zegt dat Pietje het prima doet, en hij moet vervolgens naar het vmbo, dan snappen ouders dat natuurlijk niet. En zorg dat je benaderbaar bent, bijvoorbeeld door een periodiek inloopmoment te organiseren. Als je ouders het gevoel geeft dat ze bij je terechtkunnen, heb je al veel gewonnen.

Kom goed beslagen ten ijs
Kom goed beslagen ten ijs in een gesprek met ouders. Zorg bijvoorbeeld dat je weet wat de intern begeleider van het kind vindt en wat een remedial teacher te bieden heeft. Weet wat voor handelingsplan je voor de leerling in petto hebt en stel haalbare doelen. Belangrijk is ook dat de school in de loop van de tijd goed bijhoudt wat er met elke leerling aan de hand is. Zo komen jij en de ouders niet voor verrassingen te staan.

Geef ouders de ruimte
Ouders horen niet graag slecht nieuws over hun kind. Ze kunnen hier echt van schrikken. Ouders hebben vaak even tijd nodig om het te verwerken en te accepteren. Geef ze dan ook die ruimte. Toon begrip, en neem de tijd.   Kom niet te snel met oplossingen, maar start met het stellen van vragen.

Respecteer de opvoeding
Je kunt je waarschijnlijk niet altijd vinden in de opvoedingsstijl van een ouder. Accepteer dit en dring ze niet jouw opvoedtips op. Je begeeft je dan op glad ijs. Maak wel altijd duidelijk wat jouw regels zijn in de klas, want daar ligt jouw verantwoordelijkheid. En benadruk jullie gemeenschappelijke belang; dat het goed gaat met het kind.

Boze ouders? Ga nooit in de tegenaanval, maar toon in eerste instantie begrip
Ouders zijn soms gewoon hartstikke boos en verontwaardigd over wat jij net over hun kind te vertellen had. Vat dit niet te persoonlijk op en ga nooit in de tegenaanval. Geef ouders de ruimte om hun woede te luchten. Spiegel, herhaal wat ouders zeggen en laat merken dat je hun woede ziet. Houd dat vol tot de spanning eraf is. Daarna valt er meestal wel weer te praten.

Agressieve ouders? Trek je grenzen
Soms worden ouders grof en beledigend of zelfs fysiek bedreigend. Dan werkt het niet langer om ouders de ruimte te geven. Je moet dan een grens trekken. Zeg bijvoorbeeld:

 • U beledigt mij, ik wil dat u daarmee stop
 • Daarna kun je misschien zeggen: Ik zie wel dat u daar boos over bent.
 • Helpt dat niet, herhaal dan je boodschap. En geef uiteindelijk ook aan welke consequentie je trekt. Zeg dan bijvoorbeeld: Als u niet stopt, beëindig ik dit gesprek. Voor ouders die zich zo gedragen, is de stap naar fysiek geweld nog maar klein. Ga dan weg, maar houd oogcontact terwijl je weggaat. Haal er een collega bij.

Sta boven het geklets
Er zijn altijd ouders die over jou een mening hebben en die weinig genuanceerd delen met andere ouders. Trek je daar niets van aan, sta erboven. Je hebt er pas mee te maken als ze naar je toe komen.

Ben je onzeker? Haal er iemand bij
Je zult als beginnende leraar te maken krijgen met ouders die twintig ouder zijn dan jij of heel hoog opgeleid zijn. Het kan best zijn dat je je onzeker voelt als je hen tegenover je krijgt. Schaam je er dan niet voor om een collega te vragen bij zo’n gesprek aanwezig te zijn. Of voer dat gesprek in de kamer van de directie. Dat straalt meteen wat meer gezag uit.

Behoud je frisse blik
Wat voor verwijten een ouder jou in het verleden ook naar je hoofd heeft geslingerd, het belangrijkst is dat je open, met een positieve houding en zonder vooroordeel met zo iemand in gesprek gaat. Neem dus niet de nare ervaringen uit vorige gesprekken mee.

Bron: http://www.straksvoordeklas.nl bewerkt door GRAS

Opgebrand

Een op de zeven werkende Nederlanders heeft last van burn-outklachten als oververmoeidheid en emotionele uitputting. Ingrijpen voor het misgaat kan door regelmatig te leven en te sporten, maar vooral door te bedenken: hoe kan ik mijn werk leuker maken?

We beginnen met een testje. Hier alvast de mogelijke antwoorden: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week, elke dag. Kies het beste antwoord bij deze stellingen:

– Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.

– Ik voel me moe als ik ’s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.

– Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.

– Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.

Dit zijn vragen om een van de belangrijkste indicatoren van een burn-out vast te stellen: emotionele uitputting. Ze werden voorgelegd aan Nederlandse werknemers tijdens een grote jaarlijkse enquête over arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De recentste verscheen eind vorig jaar. De uitkomst: 14 procent van de Nederlanders heeft burn-outverschijnselen. Zij beantwoordden deze vragen gemiddeld genomen met ‘enkele keren per maand’ of meer. Met die score komen ze in aanmerking komen voor het label burn-outklachten.

Het aantal werknemers met burn-outklachten nam de afgelopen jaren toe met ongeveer 3 procent. TNO berekende dat ziekteverzuim door werkstress zoals burn-out jaarlijks 1,8 miljard euro kost.

Wie is kwetsbaar voor een burn-out? Wat voel je als je burn-outklachten hebt? En wat kun je dan doen?

Wat merk je van een burn-out?

Bij een burn-out ben je ‘opgebrand’ door langdurige stress. Voor opgebrand zijn bestaat een meetinstrument: de Maslach Burnout Inventory. Dat is een test aan de hand van een vragenlijst, vergelijkbaar met de stellingen over emotionele uitputting hierboven.

Behalve die uitputting zijn cynisme en afstand van het werk symptomen, net als gebrek aan professioneel zelfvertrouwen.

Wat merk je daarvan bij jezelf, of bij een collega? Dat kan verschillen, maar hoog op de checklist komen bijvoorbeeld moeheid, slecht slapen, prikkelbaarheid, piekeren, emotionele labiliteit, gejaagd gevoel en concentratieproblemen.

Komt een burn-out door te hard werken?

Nee, dat is te kort door de bocht. „Je hoort weleens: ‘ik heb een burn-out, want ik heb het zo druk gehad’. Maar druk alleen is de reden niet”, zegt Ron de Kloet. Hij is emeritus hoogleraar neuro-endocrinologie en farmacologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de invloed van stress op ons lichaam. „In werkelijkheid lukte het dan niet om de werkdruk te hanteren.”

Wat zijn dan risicofactoren?

Onzekerheid, zegt De Kloet. „Stress draait om informatie.” Voorspelbare situaties zijn goed: dan weet je hoe je moet reageren. „Maar is er veel onduidelijkheid, dan kan dat stress opleveren.” Een beetje stress is niet zo erg, maar langdurige stress kan leiden tot een burn-out. De Kloet schetst zo’n onduidelijke werksituatie: „Je bent onzeker over je functioneren. Kan ik het wel aan?” Of je bent onzeker over je carrière: „Het gaat slecht met het bedrijf waar je werkt. Er zijn de hele tijd geruchten en je hebt geen idee wat de toekomst brengt.”

Nog een risicofactor: gebrek aan sociale steun, zegt Toon Taris, hoogleraar arbeidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Je kunt nooit even lekker klagen bij je collega’s. Je baas heeft niet door hoe hard je werkt en je krijgt geen waardering voor dat harde werk – wat de onzekerheid weer voedt. Ook belangrijk: gebrek aan onafhankelijkheid en controle. Wie zelf zijn werktempo en carrière bepaalt, heeft er ook meer grip op. En ook werkdruk.

Is iedereen er even gevoelig voor?

Nee. Voor een deel ligt stressbestendigheid en dus veerkracht bij stress en burn-outverschijnselen genetisch vast, zegt De Kloet. Ongeveer 30 procent van de mensen is van nature optimistisch. Zij zijn genetisch beschermd tegen depressie en piekeren niet of weinig. Daarnaast is je omgeving natuurlijk ook erg belangrijk.

Er zijn twee risicofactoren in het karakter, zegt Taris. Mensen die geneigd zijn zich te druk te maken, zijn kwetsbaar: neuroten, met een weinig flatterend woord. En ook: perfectionisme. Perfectionisten stoppen (te) veel tijd in hun werk, want het moet van hen – logisch – héél goed zijn. Taris: „En zij kunnen vaak ook moeilijk delegeren: anderen kunnen het nooit zo goed als zij.” Perfectionisme leidt vaak ook tot uitstelgedrag (wat dan weer voor stressvolle situaties zorgt), zegt Taris. Drempelvrees eigenlijk, omdat mensen zoveel van zichzelf verwachten.

Ook in sommige beroepen heb je een verhoogde kans op burn-outklachten. Leraren zijn het kwetsbaarst, blijkt uit CBS-cijfers: van hen ervaart een op de vijf burn-outklachten. Onderwijsbond AOb maakt zich daar zorgen over. Onlangs maakte televisieprogramma Zembla bekend dat de bond docenten sinds september vraagt een dagboek bij te houden om inzicht te geven in hun werkdag. Een hoge werkdruk maakt docenten kwetsbaar voor burn-outklachten, maar ook een gebrek aan onafhankelijkheid is een factor.

In de media wordt de toename van jonge mensen met een burn-out vaak besproken. Lopen zij een hoger risico?

De groep van 25 tot 35 jaar oud is inderdaad het meest vertegenwoordigd in de laatste cijfers van CBS en TNO. Maar laten we niet overdrijven: dat scheelt slechts een paar tiende procentpunt met, bijvoorbeeld, de groep van 55 tot 60 jaar. „Vergeleken met hoeveel aandacht ervoor is, zou je verwachten dat het aantal burn-outs onder jongeren véél hoger is”, zegt Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Hoe zoiets dan toch de wereld inkomt? „Jonge mensen zoeken tegenwoordig veel sneller hulp voor psychische klachten – maar dat wil niet zeggen dat die klachten ook vaker voorkomen. Uit alle beschikbare data blijkt dat dat niet het geval is.” Haar conclusie: „Eigenlijk goed nieuws: ondanks dat een behoorlijke groep jongeren worstelt met zichzelf lijken we weerbaarder dan we denken.”

Burn-out komt door langdurige stress. Waarom is stress zo slecht?

Het antwoord op die vraag ligt in de bijnier. Daar wordt het hormoon cortisol aangemaakt. „Dat hormoon helpt allereerst om de betekenis van een stressvolle situatie in te schatten en een handige strategie te verzinnen een dreigend probleem op te lossen”, zegt Ron de Kloet. Naarmate het cortisolniveau verder stijgt, wordt een tweede functie van dat hormoon in werking gezet, de functie die de gevonden oplossing van het probleem in het geheugen opslaat zodat je een volgende keer weet wat te doen. Je past je aan, je wordt weer rustig en je cortisolniveau daalt.

Maar nu komt het: soms komt die tweede werking van cortisol onder druk te staan. Het lúkt gewoonweg niet om je probleem op te lossen. „Omdat je te onzeker bent over de uitkomst van je actie, bijvoorbeeld”, zegt De Kloet.

Het cortisolniveau blijft dan hoog. Dat heeft lichamelijke gevolgen, zegt De Kloet. Je bloeddruk stijgt, je stofwisseling raakt ontregeld, je afweersysteem krijgt het zwaar en – heel belangrijk – je slaapt slecht. De Kloet: „Als je cortisol hoog is, kom je niet in je diepste slaap terecht. En die slaap is juist bedoeld om te herstellen.”

Wat kun je doen als je burn-outklachten hebt?

Wie te lang blijft lopen met burn-outverschijnselen kan op den duur met een volledige burn-out eindigen. En je situatie kan daarna nog verslechteren: burn-outpatiënten hebben een verhoogd risico op depressie.

Vaak duurt het maanden, of zelfs jaren, voor je na een burn-out weer helemaal aan het werk bent. Maar, zegt Toon Taris, hoe langer je thuiszit, hoe moeilijk het is om weer aan de slag te gaan.

„Bij een burn-out – en vergelijkbare klachten, zoals depressie – is het belangrijk om snel weer voorzichtig aan het werk te gaan”, zegt hij daarom. Er zijn „behoorlijk succesvolle behandelprogramma’s” die ernaar streven dat je binnen twee of drie weken weer een aantal uren werkt, zegt hij. Maar voorzichtig dus. Denk aan: twee uur op maandag en twee op vrijdag. Kies dan vooral de ‘leuke’ werkzaamheden, zegt hij, en vooral níét de heel belastende.

Maar het is natuurlijk fijner om in te grijpen voor het helemaal misgaat. Probeer regelmatig te leven en te sporten, adviseert De Kloet. Hardlopen, zwemmen, wandelen. Je verstookt er de energie mee die extra wordt opgewekt door stress. Als het meezit, slaap je daarna beter.

En, zegt Taris, ga bij jezelf te rade. Hoe komt het dat je dit voelt? „Is je werk te belastend? Doe je te veel? En waar komt dat door? Kun je geen ‘nee’ zeggen, voel je je overal verantwoordelijk voor, is je ambitie groter dan je agenda toestaat?”

Wat de inhoud van je werk betreft: kijk daar eens kritisch naar, adviseert Taris. Overleg met je baas en vraag naar je taken. Is wat jij denkt dat je moet doen, ook echt wat er van je verwacht wordt? Kun je je werk leuker maken? „Bijvoorbeeld door taken die je belastend vindt te delegeren? Of een cursus te volgen zodat je toegroeit naar een leukere functie?”

Zo niet, vraag je dan eens af: is dit eigenlijk wel de juiste baan voor mij?

Bron: NRC 9 februari 2016

 

Verzuimduur door stress stijgt

Werknemers met een burn-out blijven steeds vaker en langer thuis. Dat stelt arbodienstverlener ArboNed vast naar aanleiding van hun onderzoek over langdurend en kortdurend verzuim. Uit dit onderzoek blijkt ook 20% van het langdurend verzuim wordt veroorzaakt door stress.

Werknemers met een burn-out blijven dus langer thuis, gemiddeld 242 dagen. Vorig jaar was dat nog 236 dagen. Wat betreft stress maakt ArboNed onderscheid tussen drie diagnoses die verschillen in intensiteit: uitval door spanningsklachten (gemiddeld 167 dagen verzuim), uitval door overspannenheid (gemiddeld 183 dagen verzuim) en uitval door burn-out (gemiddeld 242 dagen verzuim).

Zwaardere gevallen
Wat betreft uitval door stress, daalt de hoeveelheid verzuimgevallen ten opzichte van vorig jaar. Maar áls men verzuimt, verzuimt men langer. ‘We zien opnieuw een verzwaring van de diagnostiek in stressgerelateerd verzuim. Er doet zich relatief meer burn-out voor: het aantal burn-out gevallen stijgt, ten koste van (de minder zware) gevallen met spanningsklachten,’ zegt Catelijne Joling, directrice van ArboNed. ‘Dit komt doordat de psychische gevallen zwaarder worden, maar het is ook mogelijk dat hier een verschuiving is opgetreden in de diagnostisering. Feit is dat we de gemiddelde verzuimduur door stress in zijn totaliteit zien stijgen.’

Kansen bij Week van de Werkstress
Stress op de werkvloer is volgens het ministerie van SZW beroepsziekte nummer één. Dat is een van de redenen waarom de overheid er deze maand extra aandacht aan besteedt met de Week van de Werkstress. Joling voegt daaraan toe dat veel psychisch verzuim te voorkomen valt. ‘Door het aanbieden van een Preventief medisch onderzoek (PMO) – zelfs wettelijk verplicht – brengen wij vroegtijdig risico’s in kaart.’ Volgens haar is er onder werkgevers te weinig bekend over PMO. Zij ziet voor de overheid dan ook kansen om hier verandering in te brengen: ‘Zij kan hier tijdens de week van werkstress werkgevers motiveren om tijdig inzicht in de risico’s te krijgen.’

Bron: ArboNed; nov.2016

Helft werknemers wil meer actie tegen werkstress

De helft van de werknemers in Nederland vindt dat hun organisatie te weinig doet om stress op de werkvloer te voorkomen.

Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheid bij bedrijven, dat Zilveren Kruis onder meer dan 1.300 werkgevers en werknemers heeft laten uitvoeren door Motivaction.

Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden herkent zich in de stelling “ik heb het gevoel tegen een burn-out aan te lopen”.

Volgens meer dan de helft van de werknemers kan er meer gedaan worden om werkstress te voorkomen. Ook op voldoende beweging en gezond eten valt er nog winst te behalen, zo blijkt uit het onderzoek.

Lunch

Zo vindt 43 procent van de werkgevers dat hun werkgever onvoldoende mogelijkheid biedt om gezond te lunchen. Twee op de drie medewerkers vindt dat de werkgever moet regelen dat je in de bedrijfskantine kunt kiezen voor een gezonde lunch. Ruim een op de drie werknemers neemt wel eens een ongezonde snack tijdens de lunch.

Volgens de zorgverzekeraar is naast een goede mentale gezondheid van medewerkers ook een gezonde lunch van invloed op de vitaliteit binnen organisaties.

Bron: NU.nl; 13 oktober 2015

Contact

GRAS training en coaching vanaf 1 augustus geregistreerd als CRKBO instelling

Vanaf 1 augustus is GRAS training en coaching geregistreerd als CRKBO instelling. Dat wil zeggen dat GRAS geen BTW meer hoeft te berekenen over haar diensten die vallen onder beroepsonderwijs en opleiding en ontwikkeling. Voor GRAS geldt dat  90% van haar diensten BTW vrij aangeboden kunnen worden. Voor de onderstaande branches kan dat een aardig voordeel opleveren. Kijk hieronder voor de lijst en klik op de branche om te beoordelen hoe de regeling in uw voordeel kan werken.