ganzen

Shared Decision Making

gans

SDM

en een positieve levensstijl wordt gemakkelijker

De patiënt neemt de regie over de eigen gezondheid in handen

De autonomie wordt vergroot

Shared Decision Making (SDM)

Patiënten participeren en nemen zelf verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

Shared Decision Making (SDM)  

De effecten van de behandeling worden groter

Shared Decision Making (SDM) wordt in de hele gezondheidszorg in toenemende mate breed ingezet; in ziekenhuizen, de GGZ en bij patiënten met chronische ziekten. Doormiddel van de inzet van SDM wordt de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg verbeterd. Wanneer patiënten participeren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid worden de effecten van de behandeling opvallend groter.

Samen beslissen, “jij bent de deskundige, ik de specialist”

Bij Shared Decision Making (ook wel Samen Keuzes Maken genoemd) wordt de beslissing en de verantwoordelijkheid gedragen door cliënt en behandelaar. Het is een methode die niet paternalistisch is en meer gericht is op de autonomie van de patiënt. Shared Decision Making gaat uit van twee experts en gaat daarmee uit van een gelijkwaardige relatie en communicatie. Daarmee past deze training helemaal in het totale aanbod van GRAS. Het effect van Shared Decision Making is dat:

  • de betrokkenheid van de cliënt bij het consult wordt vergroot
  • de verhalen van de cliënt er toe doen
  • de interventies meer gericht zijn op de behoeften en wensen van de cliënt.
gans

Bij Shared Decesion Making wordt uitgegaan van:

Patiëntgerichte zorg

Dit is zorg waarbij minder aandacht is voor technologieën als wel voor de patiënt als persoon met fysieke, emotionele en relationele dimensies

Patiënt empowerment

Hiërarchische relaties worden ingeruild voor participatieve relaties; de patiënt wordt sterker gemaakt om gelijkwaardig aan de relatie deel te nemen. De patiënt wordt daarvoor in staat gesteld om te beslissen

Gezamenlijke besluitvorming

De behandelaar en de patiënt besluiten in een goede relatie samen hoe de behandeling er uit gaat zien. De behandelaar vraagt aan de patiënt toestemming voor de behandeling. Goede informatie-uitwisseling gaat daar aan vooraf

Zelfmanagement

Verwijst naar het goed zorgen voor jezelf. De ondersteuning van de patiënt is gericht op het vergroten van het zelfsturend vermogen. Een onderdeel kan zijn het opstellen van een individueel zorgplan met persoonlijke behandeldoelen.

MET SHARED DECISION MAKING WORDT DE KEUZEVRIJHEID VAN DE PATIËNT VERGROOT

Voordelen van Shared Decision Making voor de patiënt

Door toepassen van Shared Decision Making:

  • wordt de therapietrouw vergroot
  • kan de patiënt effectiever met de klachten omgaan
  • heeft de patiënt een betere ziekte-uitkomst
  • heeft de patiënt een groter gevoel van controle
  • maakt de patiënt zich minder zorgen
  • wordt de patiënt assertiever
  • krijgt de patiënt meer informatie van de behandelaar.

Op maat

De programma’s die GRAS aanbiedt op het onderwerp Shared Decision Making zijn niet in beton gegoten. Het is afhankelijk van de visie van uw organisatie en de kennis van uw medewerkers hoe de programma’s er voor hen uit gaan zien. De samenstelling en de vorm van de producten worden door uw vraag bepaald. In een verkennend gesprek nemen we met u de eerste stappen om maatwerk te leveren.

Vaardigheden

Shared Decision Making vraagt van de behandelaar andere vaardigheden om in te zetten dan deze tot nu toe gewend was. GRAS  biedt behandelaars samenhangende programma’s en losse producten om deze nieuwe manier van werken vorm te geven.

Motiverende gespreksvoering (MI) is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Het is meer dan het toepassen van een setje gesprekstechnieken, het is een methode om mensen aan te zetten tot verandering door te praten over verandering. Het is een op interactie gerichte gespreksmethode waarvan is gebleken dat het vruchten afwerpt. In Canada heeft het effect van deze wetenschappelijk onderzochte methodiek, zich inmiddels bewezen. Het uitgangspunt van MI geldt: de respectvolle bejegening van cliënten. Het is bovenal een basis- of grondhouding en geen repertoire gesprekstechnieken

Bij Progressiegericht Communiceren zoekt de medewerker samen met de klant wat deze wil veranderen en nodig heeft. Je gaat ervan uit dat je de ander niet hoeft te helpen om te communiceren. Je gaat er van uit dat de ander voor zichzelf op kan komen en dat jij dat ook kan en doet. Doorvragen en de ander helpen zelf met mogelijke oplossingen te komen is de kern van deze communicatie.

In contact spelen soms uiteenlopende belangen. Wat is de speelruimte tussen de belangen en waar liggen de grenzen. Op welke manier kun je op een gelijkwaardige manier trouw blijven aan je eigen belang zonder dat dit de relatie schaadt en waar liggen de grenzen. Onderhandelen is contact houden met je eigen belang en contact houden met de ander die tegenover je zit. Contact is grenzen aangeven en soms meebewegen. Je kiest zelf wanneer jij jezelf laat gelden, toegeeft of los laat.

Met beïnvloeden kun je zaken voor elkaar krijgen zonder gebruik te maken van formele macht.  Je kunt invloed uitoefenen op de opvattingen of gedragingen van de ander. Dit doe je onbewust al door je aanwezigheid. Bij het bewust beïnvloeden maak je gebruik van een aantal vaardigheden. Beïnvloeden doe je met een open vizier en zonder dubbele agenda. En het belangrijkste voor het effect is wel dat het gaat over een onderwerp dat jou raakt en waarbij je oprechte belangstelling hebt voor de ander en zijn of haar belangen.

Dit doet de professional door de ander in staat te stellen om regie en daarmee verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leven. De ander wordt in staat gesteld om zelf aan het stuur te staan. Benadrukken van talenten en kwaliteiten van de patiënt vindt plaats naast het bieden van informatie en educatie. De professional geeft betekenis aan de verhalen die de patiënt vertelt. Vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen zijn cruciaal. De professional laat de ander in eigen tempo volgens zijn of haar leerstijl ervaringsgericht ontdekken en kennismaken met de vaktermen van de discipline.

Informeren over alle mogelijke opties, of ze nu wel of niet te bieden zijn voor de huidige behandelaar. Informeren over alle voor-, nadelen of onzekerheden van de behandelmethoden. En dit alles in begrijpelijke taal voor de patiënt. Checken of het over is gekomen en welke indruk de informatie op de patiënt maakt.

Hoe fijn is het wanneer mensen een zinvol beroep kunnen doen op hun eigen omgeving waardoor hun zelfredzaamheid een belangrijke rol gaat spelen. Hoe breng je de mensen die van belang zijn voor de patiënt in kaart? Hoe betrek je die bij de (hulp- en zorg) vragen van de patiënt? Op welke manier begeleid of stimuleer je het proces waarbij de kwaliteiten van het netwerk optimaal worden benut? En dan op een manier die helemaal aansluit op het leven van de patiënt? Belevingsgericht en op maat. Tijdens deze training maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden en valkuilen van SNS en gaan zij aan de hand van een praktijksituatie daadwerkelijk aan de slag met SNS.

Een model waarbij de professional met de patiënt en eventueel het netwerk bespreekt waar de last ervaren wordt en wat zou kunnen helpen. Ook wordt expliciet aandacht geschonken aan de krachten, talenten, mogelijkheden en eigen ervaring van alle betrokkenen (empowerment). Hier ligt de basis voor de behandeling. De term ‘regelen’ is een kernbegrip van het Dialoogmodel. Wat krijgt de patiënt wel en niet meer geregeld? Er wordt afgesproken welke hulpverlening door de professional tijdelijk ‘mee regelt’ totdat de patiënt en netwerk het zelf weer voldoende geregeld krijgen. Regelen staat hierbij voor: reguleren, samenwerken, overeenkomen, organiseren, voor elkaar krijgen, oplossen, enzovoorts. Dit model sluit nauw aan op de overige producten van GRAS om SDM vorm te geven.